14. Danny Reyes, Cheyenne, Colony, Oklahoma, 1996.