41. Sallie Black Eyes, Oglala-Lakota, Bear Creek, South Dakota, 1996.